Anabilim Dallları

Güncellenmektedir...

Güncellenmektedir...

Güncellenmektedir...

Bir kurumlar sistemi olarak hukuku bireylerin tanımı yapılabilir özgürlüklerinin güvenceye alındığı koşullarda yaşamlarını sürdürdükleri toplumsal düzeni devam ettirmeye yönelik sanat ve tekniklerin bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu anlamda hukuk üzerine yapılan bilimsel çalışma ve eğitim-öğretim faaliyeti kendi başına tekil bir bilimi değil, ilgili olduğu konulardaki bilimlere ait bilimsel bilgileri yerli yerinde kullanan bir faaliyettin bütünlüklü şekilde yürütülmesidir. Hukuk düzeninin temel koşulu olarak hukukun bütünsel algısını inşa eden “hukukun genel teorisi” münhasıran hukuk felsefesinin ilgi alanını oluşturmaktadır. Modern toplumun ürünü olan bir akademik disiplin olarak hukuk felsefesi, ayrıca, hukukun meşruluğunun temel koşullarını saptamakta ve eleştirisini yapmakta birinci derecede rol sahibidir. Ayrıca, hukukun kuramsal bilgisine sahip olmaya önkoşul olarak gereksinim duyan hukuk sosyolojisi, hukuk metodolojisi ve adalet psikolojisi disiplinlerindeki araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri de Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı mensupları tarafından yürütülmektedir. Nihayet, hukuk üzerine bilimsel çalışmaya eşlik eden bütün sosyal teori problemleri de ağırlıklı olarak Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalının faaliyet alanı içinde yer tutmaktadır.1.Bilimsel Faaliyetler:

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı mensubu öğretim üye ve yardımcılarının kendi araştırma planlarına dayanarak yürüttükleri araştırmalar, yayınlar, çeviri eser yayınlama faaliyetleri ve ulusal ve uluslararası kongrelerde sundukları bildiriler olağan bilimsel faaliyetleri oluşturmaktadır.

2.Lisans dersleri:

“Hukuk Başlangıcı”

“Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi”

“Hukuk Metodolojisi (Seçimlik)”

“Adalet Psikolojisi (Seçimlik)”

3.İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora ve yüksek lisans programlarındaki lisansüstü dersleri::

“Modern Toplum ve Hukuk Devleti” doktora dersi  (Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN)

“Hukuk Metodolojisi Okumaları” doktora dersi (Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ)

“Toplumsal Yapı ve Hukuk” yüksek lisans dersi (Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN)

“Biyo-tıp Etiği ve Hukuk” yüksek lisans dersi (Doç. Dr. Sevtap METİN)

“Hukuku Sinema ile Yorumlamak” yüksek lisans dersi (Doç. Dr. Sevtap METİN)

“Çağdaş Adalet Kuramları” yüksek lisans dersi (Yard. Doç. Dr. Ülker YÜKSELBABA)

“Felsefi Bir Kavram Olarak Otorite ve İtaat Yükümlülüğü” yüksek lisans dersi (Yard. Doç. Dr. Sercan GÜRLER).
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda yürütülen derslerde halihazırda ihtiyaç duyulan spesifik bir ders gereci bulunmamaktadır.Prof. Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN
(Anabilim Dalı Başkanı)                        mtozcan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ                   isiktac@yahoo.com

Doç. Dr. Sevtap METİN                          sevtapm@istanbul.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Ülker YÜKSELBABA      ulkery@istanbul.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Sercan GÜRLER            sercan_gurler@yahoo.com

Araş. Gör. Umut KOLOŞ                       kolos@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. İrem Burcu ÖZKAN             iremburcu.ozkan@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. Muzaffer DÜLGER               muzaffer.dulger@istanbul.edu.trGüncellenmektedir...

Güncellenmektedir....

Güncellenmektedir....

Güncellenmektedir....

Güncellenmektedir....

Güncellenmektedir...


Güncellenmektedir....

Güncellenmektedir....

Güncellenmektedir....